Sinopse

Discussing the Wales national team   Trafod tîm cenedlaethol Cymru

Episódios

 • Podcast | Podlediad #94: Euro 2020 (not) preview: Switzerland

  Podcast | Podlediad #94: Euro 2020 (not) preview: Switzerland

  13/06/2020 Duração: 39min

  In what should have been the week that Euro 2020 kicked off Leon and Russell cast their eye over the history of Wales's clashes with their group opponents, starting with Switzerland.

 • Podcast | Podlediad #93: The Toshack Years (part | rhan 3)

  Podcast | Podlediad #93: The Toshack Years (part | rhan 3)

  09/06/2020 Duração: 01h14min

  Like all the great trilogies - The Godfather, Three Colours, Bowie in Berlin, The Evil Dead and obviously Porky's - we bring you part 3 of #TheToshackYears. Like all great epics it was beset with numerous production problems but Russell, Gareth and Leon chronicle the final months of Toshack's reign and conclude their appraisal of Toshack's overall achievements and failings.

 • Podcast | Podlediad #92: The Toshack Years (part | rhan 2)

  Podcast | Podlediad #92: The Toshack Years (part | rhan 2)

  11/05/2020 Duração: 50min

  Russell, Gareth and Leon continue their look back at #TheToshackYears. Part 1 of #TheToshackYears can be found here. Mae Russell, Gareth a Leon yn parhau edrych dros y Blynyddoedd Toshack. Gellir gweld rhan 1 o'r Blynyddoedd Toshack fan hyn.

 • Podcast | Podlediad #91: The Toshack Years (part | rhan 1)

  Podcast | Podlediad #91: The Toshack Years (part | rhan 1)

  05/05/2020 Duração: 01h02min

  Having previously taken a forensic look at the reigns of Terry Yorath (podcast #23) and Mark Hughes (podcast #48), Russell, Gareth and Leon look back at #TheToshackYears. Parts 2 and 3 will follow soon. Wedi edrych yn fanwl iawn ar deyrnasiadau Terry Yorath (podlediad #23) a Mark Hughes (podlediad #48), mae Russell, Gareth a Leon yn bwrw golwg ar y Blynyddoedd Toshack. Fe ddaw rhannau 2 a 3 cyn bo hir.

 • Podcast / Podlediad #90: Better To Burn Out Than Fade Away – A Short ‘n’ Sweet Wales XI

  Podcast / Podlediad #90: Better To Burn Out Than Fade Away – A Short ‘n’ Sweet Wales XI

  27/03/2020 Duração: 01h19min

  Wedi egwyl, mae'r podlediad yn dychwelyd gydag episod a ysbrydolir gan y lyric enwog Neil Young: It's better to burn out than fade away Mae Russell a Leon yn dewis XI ar gyfer Cymru o'r chwaraewyr hynny a fwynheuodd gyrfaoedd byr, ond yn felys, i Gymru. After a break, the podcast returns with an episode inspired by the famous Neil Young lyric. Russell and Leon choose a Wales XI of those players who enjoyed short, but sweet, Wales careers. https://www.youtube.com/watch?v=cawk2cMTnGo

 • Podcast / Podlediad #89: Update on the National Football Museum of Wales

  Podcast / Podlediad #89: Update on the National Football Museum of Wales

  14/01/2020 Duração: 30min

  Finding himself in Wrexham, Russell called into the town's museum to catch up with Steve Grenter, museum manager and heritage lead for Wrexham county borough, to hear about how the National Football Museum development is coming along. The museum's exhibitions officer, Jon Gammond and volunteers, Dave Weaver and Andrew Edwards, also discuss how they curated the current Football Forever! exhibition. Tra fod yn Wrecsam, fe alwodd Russell mewn i amgueddfa'r dref i ddal i fyny gyda Steve Grenter, rheolwr yr amgueddfa ac arweinydd treftadaeth i fwrdeistref sirol Wrecsam, i glywed am sut mae'r Amgueddfa Bêl-droed Genedlaethol yn datblygu. Hefyd mae swyddog arddangosfeydd yr amgueddfa, Jon Gammond, a gwirfoddolwyr, Dave Weaver ac Andrew Edwards, yn trafod sut wnaethant nhw guradu yr arddangosfa gyfredol Pêl-droed Am Byth!.

 • Podcast / Podlediad #88: The Miracle of Wales aka Azerbaijan preview

  Podcast / Podlediad #88: The Miracle of Wales aka Azerbaijan preview

  13/11/2019 Duração: 33min

  Russell and Gareth look ahead to Azerbaijan away and the fantastic Art of The Wales Shirt exhibition at St Fagans curated by Simon Shakeshaft and Neal Heard. Mae Russell a Gareth yn edrych ymlaen at y gêm oddi gartre yn Azerbaijan a'r arddangosfa Celf Crys Cymru bendigedig yn Sain Ffagan o dan guraduriaeth Simon Shakeshaft a Neal Heard.

 • Podcast/Podlediad #87: SloCroRo – Slovakia, Croatia, Rodon

  Podcast/Podlediad #87: SloCroRo – Slovakia, Croatia, Rodon

  18/10/2019 Duração: 01h01min

  Gareth, Leon and Russell reflect on the two points collected against Slovakia and Croatia, impressive defensive performances and consider who might replace Joe Allen in Azerbaijan. Recorded on the anniversaries of the 4-1 defeat in Nuremberg and the home win versus Italy, they reminisce on both games. Mae Gareth, Leon a Russell yn myfyrio ar y ddau bwynt a gasgwlyd yn erbyn Slofacia a Croatia, perfformiadau amddiffynnol ac ystyried pwy efallai y bydd yn cymryd lle Joe Allen yn Azerbaijan. Fe'i recordiwyd ar benblywddi'r gorchfygiad 4-1 yn Nuremberg a'r fuddugoliaeth gartre yn erbyn Yr Eidal, ac maen nhw'n hel atgofion y ddau gêm.

 • Podcast/Podlediad #86: Slovakia and Croatia preview / Rhagolwg o Slovacia a Croatia

  Podcast/Podlediad #86: Slovakia and Croatia preview / Rhagolwg o Slovacia a Croatia

  08/10/2019 Duração: 01h04min

  Leon (blink and you'll miss him...) and Russell are joined by Desolation Radio's Dan Evans to look ahead to the Slovakia and Croatia qualifiers, the controversial squad selection of Tom Lawrence, and assess Aaron Ramsey's start to life in Turin. Dan previously appeared on the pod in episode #81 to discuss his Planet article about Wales fans as ambassadors for an independent travelling statelet. Mae Dan Evans o Desolation Radio yn ymuno â Leon (mor gyflym â mellten...) a Russell i fwrw cip ar y gemau rhagbrofol yn erbyn Slovacia a Croatia, y dewisiad dadleuol o Tom Lawrence yn y garfan, ac asesu cychwyn Aaron Ramsey i fywyd yn Nhurin. Ymddangosodd Dan ar y pod o'r blaen yn episod #81 i drafod ei erthygl yn Planet am gefnogwyr Cymru fel llysgenhadon dros wladwriaeth fychan annibynnol ar daith.

 • Podcast / Podlediad #85: Azerbaijan a/and Belarus

  Podcast / Podlediad #85: Azerbaijan a/and Belarus

  13/09/2019 Duração: 52min

  Dan, Gareth and Russell are joined by guest Chris Leek, sax player in The Barry Horns, to look back at the narrow wins against Azerbaijan and Belarus. They also catch up on the rest of the goings-on of late: Osian Roberts's departure; the under 21s and women's games; and defenders who score hat-tricks. Mae Dan, Gareth a Russell yn cael eu hymuno â nhw gan Chris Leek, sy'n canu sacsoffon yn Y Barry Horns, i edrych yn ôl ar y buddugoliaethau bychain yn erbyn Azerbaijan a Belarws. Hefyd maen nhw'n dai i fyny gyda ddigwyddiadau diweddar eraill: ymadawiad Osian Roberts; y gemau o dan 21 a'r menywod; ac amddifynwyr sydd wedi sgorio hat-tricks.

 • Podcast / Podlediad #84: Chatting with Liam Stokes-Massey aka @PencilCraftsman

  Podcast / Podlediad #84: Chatting with Liam Stokes-Massey aka @PencilCraftsman

  02/08/2019 Duração: 22min

  In this podcast Russell drops by the Shepherd's Hut at Tŷ Pawb in Wrexham where Liam Stokes-Massey spends his time drawing incredible pencil art, including of Welsh footballers. They discuss how a quick drawing of Gareth Bale on the morning of the Slovakia match at Euro 2016 kickstarted the interest in his artwork, and what plans he has for future work and exhibitions. Liam displays his work across all the main social media platforms as @PencilCraftsman. Yn y podlediad yma mae Russell yn galw mewn i Fugeildy Tŷ Pawb yn Wrecsam lle mae Liam Stokes-Massey yn treulio ei amser gan lunio celf pensil anhygoel, gan gynnwys o bêl-droedwyr o Gymru. Maen nhw'n sgyrsio sut gic-daniwyd diddordeb yn ei waith celf gan lun cyflym o Gareth Bale ar fore y gêm Slovacia yn Euro 2016, a'i gynlluniau dyfodol ac arddangosfeydd. Mae Liam yn arddangos ei waith ledled y prif blatfformau cyfryngau cymdeithasol fel @PencilCraftsman.

 • Podcast / Podlediad #83: Close season musings / Synfyfyrion y tymor caeëdig

  Podcast / Podlediad #83: Close season musings / Synfyfyrion y tymor caeëdig

  16/07/2019 Duração: 39min

  In this podcast Gareth and Russell get together to discuss Wimbledon and Englandandwales winning the cricket. Like fuck they do. It's all about Will Vaulks being a bluebird, celebrating Gareth Bale turning 30 and wondering where are we under Ryan Giggs. Yn y podlediad yma mae Gareth a Russell dod ynghyd i sgyrsio Wimbledon a buddugoliaeth Lloegrachymru yn y criced. Dos i gachu. Hanfod y peth yw Will Vaulks yr aderyn glas, dathlu Gareth Bale wrth iddo'n troi yn 30 oed a thybio ble ydym ni o dan Ruan Giggs.

 • Podcast / Podlediad #82: Croatia review, Hungary preview / Arolygiad Croatia, rhagolwg Hwngari

  Podcast / Podlediad #82: Croatia review, Hungary preview / Arolygiad Croatia, rhagolwg Hwngari

  09/06/2019 Duração: 48min

  In this podcast Russell, Gareth and Daniel look back at the defeat in Osijek to Croatia and ahead to the clash in Budapest. They also share their thoughts on Daniel James's move to Manchester United. Yn y podlediad yma mae Russell, Gareth a Daniel yn edrych yn ôl ar y golled yn Osijek i Groatia a bwrw eu golwg i'r clatsh i ddod ym Mudapest. Hefyd maen nhw'n rhannu eu meddyliau ar drosgwlyddiad Daniel James i Manchester United.

 • Podcast / Podlediad #81: Ambassadors for a travelling #walesaway statelet with Dan Evans

  Podcast / Podlediad #81: Ambassadors for a travelling #walesaway statelet with Dan Evans

  05/05/2019 Duração: 01h23min

  Following his recent article in Planet - The Welsh Internationalist on his #walesaway experiences, Dan Evans joins Russell to explore some of the article's themes: its egalitarianism and unity; its connections with community; its autonomy and self-organisation; and the extent to which it can be replicated at home. Ar ôl ei erthygl ddiweddar yn Planet - The Welsh Internationalist ar ei brofiadau o ddilyn Cymru oddi gartref, mae Dan Evans yn ymuno â Russell i archwilio ychydig o themâu'r erthygl: ei egalitariaeth ac undod; ei gysylltiadau â chymuned; ei ymreolaeth ac hunan-drefniant; ac i ba raddau y gellir atgynhyrchu e gartre.

 • Podcast / Podlediad #80: Wales 1-0 Slovakia / Cymru 1-0 Slovacia

  Podcast / Podlediad #80: Wales 1-0 Slovakia / Cymru 1-0 Slovacia

  27/03/2019 Duração: 37min

  In this podcast Rich, Leon and Russell look back at how Wales kicked off a third successive qualifying campaign with a victory against Slovakia; a game that also reprised the memorable opening fixture of Euro 2016. They also begin to consider how Ryan Giggs might approach the Croatia and Hungary games in June. Yn y podlediad yma mae Rich, Leon a Russell yn edrych yn ôl at sut ddechreuodd Cymru ymgyrch arbrofol am y trydydd tro olynol gyda ffuddugoliaeth yn erbyn Slovacia; a ddwynodd i gof y gêm agorol hynod atgofiadol o Euro 2016 hefyd. Hefyd maen nhw'n dechrau ystyried sut efallai bydd Ryan Giggs yn agosáu y gemau yn erbyn Croatia a Hwngari fis Mehefin.

 • Podcast / Podlediad #79: Post-Trinidad Tobago, pre-Slovakia

  Podcast / Podlediad #79: Post-Trinidad & Tobago, pre-Slovakia

  23/03/2019 Duração: 32min

  In this podcast Rich, Leon and Russell look back at the friendly against Trinidad and Tobago - the first international at The Racecourse in 11 years - and what we learned from such a raw team selection. They also look ahead to Wales's opening qualifier for Euro 2020 against Slovakia. They also commiserate Cackistan on their opening qualifying defeat. Yn y podlediad yma mae Rich, Leon a Russell yn edrych yn ôl at y gêm gyfeillgar yn erbyn Trinidad a Tobago - y gêm rhyngwladol gyntaf yn Y Cae Ras ers 11 mlynedd - a beth ddysgom ni o ddetholiad tîm mor las. Hefyd maen nhw'n edrych ymlaen at gêm rhagbrofol agorol Cymru ar gyfer Ewro 2020 yn erbyn Slovacia. Hefyd, maen nhw'n rhannu'u gofidiau â Cackistan wedi'u colled rhagbrofol agorol. Pic: Russell Todd

 • Podcast / Podlediad #78: January 2019 Transfer Window / Ffenestr trosgwlyddo Ionawr 2019

  Podcast / Podlediad #78: January 2019 Transfer Window / Ffenestr trosgwlyddo Ionawr 2019

  07/02/2019 Duração: 01h05min

  In podcast #78 Leon (having finished his chores), Gareth and Russell look at the permanent and loan transfers during the recent transfer window including Aaron Ramsey to Juventus, Rabbi Matondo to Schalke, Regan Poole returning to Newport and Jonny Williams to Charlton Athletic. They also consider those players who failed to move: Danny Ward, Ben Woodburn, Dan James and Harry Wilson among others. Ym mhodlediad #78 mae Leon (wedi cwblhau'i waith y tŷ), Gareth a Russell yn bwrw golwg ar y trosgwlyddiadau parhaol a dros dro yn ystod y ffenestr trosglwyddo diweddar yn cynnwys Aaron Ramsey i Juventus, Rabbi Matondo i Schalke, dychweliad Regan Poole i Gasnewydd a Jonny Williams i Charlton Athletic. Hefyd maen nhw'n ystyried y chwaraewyr hynny a fethodd i symud: Danny Ward, Ben Woodburn, Dan James a Harry Wilson ymhlith eraill.

 • Podcast / Podlediad #77: Looking back at Denmark Albania / Edrych nôl ar Ddenmarc ac Albania

  Podcast / Podlediad #77: Looking back at Denmark & Albania / Edrych nôl ar Ddenmarc ac Albania

  24/11/2018 Duração: 58min

  In this podcast Rich, Leon and Russell - played by Rabbi Matondo, Keiron Freeman and James Lawrence respectively - look back at the Denmark and Albania and consider where, after his first 9 games, we stand under Giggs. They also consider some of the permutations available in the forthcoming draw for Euro 2020. Yn y podlediad yma mae Rich, Leon a Russell - a'u chwaraeir gan Rabbi Matondo, Keiron Freeman a James Lawrence yn eu tro - yn edrych yn ôl at y gemau yn erbyn Denmarc ac Albania ac ystyried ar ôl ei 9 gem cyntaf lle ydym ni wedi cyrraedd o dan Giggs. Hefyd maen nhw'n ystyried ychydig o'r posibliadau a fydd ar gael yn y drôr ar gyfer Ewro 2020.

 • Podcast / Podlediad #76: Denmark and Albania preview / Rhagolwg o Ddenmarc ac Albania

  Podcast / Podlediad #76: Denmark and Albania preview / Rhagolwg o Ddenmarc ac Albania

  07/11/2018 Duração: 51min

  In this podcast Russell, Daniel and Gareth snuggle up to Joe Ledley; look ahead to the Denmark and Albania matches; assess Giggs' tenure to date; and get all nostalgic for the Anglo-Italian and Watney Cups. Yn y podlediad yma mae Russell, Daniel a Gareth yn ymwasgu at Joe Ledley; edrych ymlaen at y gemau yn erbyn Denmarc ac Albania; asesu daliadaeth Giggs hyd yn hyn; a dod yn hiraethus ar gyfer am y Cwpanod Anglo-Italian a Watney.

 • Podcast / Podlediad #75: Show Racism The Red Card / Dangos y Cerdyn Coch I Hiliaeth

  Podcast / Podlediad #75: Show Racism The Red Card / Dangos y Cerdyn Coch I Hiliaeth

  22/10/2018 Duração: 23min

  In this podcast Russell meets Jason Webber, Campaign Co-ordinator, from Show Racism The Red Card Wales. During October clubs in Wales are showing their support for the Show Racism the Red Card Month of Action as a vehicle to deliver an Anti-Racism message to the community through the power of sport. You can find more information here or in this short blog by Jason. Sadly it comes after the news of racism and sexism among Wales fans in Dublin that prompted this open letter to The Red Wall. Yn y podlediad yma mae Russell yn cwrdd â Jason Webber, Cydlynydd Ymgyrch, o Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth. Yn ystod mis Hydref mae clybiau yng Nghymru'n dangos eu cefnogaeth ar gyfer Mis Gweithredu Show Racism the Red Card fel cerbyd i ddandon neges Gwrth-Hiliaeth i'r gymuned trwy nerth chwaraeon. Gallwch chi ffeindio rhagor o wybodaeth yma neu yn y blogpost byr yma gan Jason. Yn anffodus mae'n dilyn newyddion o hiliaeth a rhywiaeth ymhlith cefnogwyr Cymru yn Nulyn a annogodd y llythyr agored hwn i'r Wal Goch.

página 1 de 2

Informações: