Sbs Persian -

در مورد دبیرستان های «گزینشی» استرالیا چه می دانید؟

Informações:

Sinopse

اگر فرزندی دارید که از لحاظ تحصیلی عملکرد فوق العاده ای دارد شاید بخواهید او در یکی از دبیرستان های گزینشی (selective) استرالیا ثبت نام کنید. این ها مدارسی بسیار رقابتی و نتیجه گرا هستند که روی پرورش مهارت های تحصیلی دانش آموزان مستعد متمرکز می شوند.