Sbs Persian -

چرا همه افراد در استرالیا باید وصیت نامه داشته باشند؟

Informações:

Sinopse

تحقیقات نشان می دهد بسیاری از استرالیایی ها اهمیت داشتن وصیت نامه را دست کم می گیرند. اما کارشناسان می گویند برنامه ریزی برای آینده عزیزان شما بدون توجه به سن، وضعیت اقتصادی و قومیت باید در اولویت باشد.